Туристичний бренд України: концепція, меседжі, графіка

Автор: , Рубрики: Будущее
13Октябрь
2013

Дорогі друзі, колеги, шановні критики! Сьогодні ми публікуємо концепцію та доопрацьовану графіку для нашої і вашої зручності в одному місці, цілком – iз посиланнями, щоб ви бачили структуру, зміст і обсяг смислової, маркетингової, графічної частин. Друзі, просимо висловлюватися у такiй формi, щоб ми могли зрозуміти суть ваших пропозицій і врахувати їх при доопрацюванні меседжів і графіки. ВАЖЛИВО: коментуйте, будь ласка, тільки за умови, що ви прочитали весь документ з посиланнями. Друзі та критики, ми цінуємо ваш зворотній зв’язок. Краще за все, якщо він буде організований таким чином: ось це мені подобається, тому що… а це не подобається, тому що… Емоції не заборонені, але за тролінг і перехід на особистості будемо… модерувати. Дякуємо за розуміння!

УКРАЇНА: ТУРИСТИЧНИЙ БРЕНД (КОНЦЕПЦІЯ)

На початку зазначимо: брендинг не дорівнює дизайну. Брендинг країни – це стратегія і послідовні дії, адекватні нашому менталітету, географії, можливостям, конкурентному оточенню. Мета брендингу країни – послідовно сформувати запланований образ України у свідомості обраних клієнтських груп заради збільшення туристичних потоків. Що в нас є унікального? Кому це потрібно? Навіщо вони мають до нас приїхати, а потім повернутися знов і знов? На ці та інші запитання і відповідає концепція.

Дизайн – лише «вишенька» на цьому «торті». Тому для створення туристичного бренду України наша команда та її вікі-партнери працювали спочатку над питанням «Що є Україна?»: які цінності формують українську культуру, український характер, чим світ під назвою «Україна» відрізняється від інших світів, чим він унікальний, цінний для людства, в чому його призначення. Нам (ВікіСітіНоміці) пощастило: до моменту отримання тендерної пропозиції у нас були вже напрацьовані всі потрібні матеріали – завдяки проекту «Смислова платформа України», організованому нами спільно з Центром Розвитку Суспільства, а також трьом Форсайтам: «Людський капітал України 2030» , «Індустрія гостинності 2022» для Клубу «Hoteliero» та «Глобальна конкурентоспроможність українського бізнесу 2030» на замовлення «Клубу-100».

Этот текст на русском языке

Брендинг не равно дизайн. Брендинг страны – это стратегия и последовательные действия, адекватные нашему менталитету , географии , возможностям , конкурентному окружению.

Его цель — последовательно сформировать запланированный образ Украины в сознании выбранных клиентских групп для увеличения туристических потоков. Что у нас есть уникального? Кому это нужно? Зачем им к нам приезжать и возвращаться снова и снова? На эти и другие вопросы и отвечает концепция.

Дизайн — лишь вишенка на этом «торте». Поэтому для создания туристического бренда Украины наша команда и ее вики- партнеры работали сначала над вопросом «Что есть Украина?»: Какие ценности формируют украинскую культуру, украинский характер – чем мир под названием «Украина» отличается от других миров – чем он уникален, ценен, в чем его предназначение. Нам (ВикиСитиНомике) повезло : к моменту получения тендерного предложения у нас уже были наработаны все необходимые материалы — благодаря проекту «Смысловая платформа Украины» , организованного нами совместно с Центром Развития Общества, трем Форсайтам — «Человеческий капитал Украины — 2030» , «Индустрия гостеприимства 2022 … » для клуба отельеров и рестораторов «Hoteliero», и «Глобальная конкурентоспособность украинского бизнеса — 2030» по заказу «Клуба 100».

Цінності — це мова, якою Україна буде говорити зі світом. Тому цінності, що формують український національний характер, лежать в основі концепції, визначають культурні коди.

Почитати про цінності в контексті туристичного бренду України:  Цінності  Ценности

Тренди. Тренди, отримані в ході форсайтів, проведених ВікіСітіНомікою, дають можливість заглянути в майбутнє туристичної галузі. Оскільки брендинг — це довга стратегія, бренд повинен бути актуальний щонайменше 10 років, тож їх варто врахувати.

Почитати про тренди в контексті туристичного бренду України: Тренди Тренды

Текст про ценности и тренды на русском языке

Ценности — это язык, на котором Украина будет говорить с миром. Поэтому ценности, формирующие украинский национальный характер, лежат в основе концепции, определяют культурные коды.

Тренды. Тренды, полученные в ходе открытых Форсайтов, проведенных ВикиСитиНомикой, дают возможность заглянуть в будущее туристической отрасли – и так как брендинг это стратегия «длинная» – бренд должен быть актуален как минимум 10 лет – их  следует учесть.

Якою має бути концепція туристичного бренду?

Правдивою, красивою, давати причину приїхати і повернутись. Щоб працювала відразу:

• при цій інфраструктурі;

• при нашому рівні сервісу;

• з нашими бюджетами.

Що можемо сказати про Україну?

Відразу зупинимось на поширеній ідеї щодо «Центру Європи». Так, це наша конкурентна перевага – але не основна, а допоміжна. Визнаймо, вона не тягне на основну причину приїхати саме в Україну, враховуючи десятки привабливих можливостей, які пропонують інші європейські країни: Франція, Іспанія, Італія, Туреччина, Німеччина, Велика Британія, Австрія, Греція, Грузія, Польща, Хорватія, Чорногорія тощо.

Рисунок2

Iз географічним центром – зрозуміло. Давайте тепер подивимося на політичний, економічний і культурний «центризм». Україна в цьому сенсі центром не була майже ніколи (окрім часів Київської Русі). Натомість Україна завжди існувала на рубежах не-українських «плит», що мали свої центри, – геополітичних, геоекономічних, геокультурних.

Але геологічно ми – острів сейсмічної стабільності, і «Український щит» – одне з найдревніших геологічних утворень. Можливо, геофізичні властивості цього «щита» забезпечуют стійкість і збереження нашої нації в глобальних катаклізмах?

Українська нація тривало існує посеред глобальних змін у середовищі навколо неї. Це створило особливий тип національного характеру: звичка бути пов’язаним одночасно з різними альтернативами, з різними світами; бачити крайнощі, але не приймати їх, не робити остаточного вибору.

Всередині України межують і мирно співіснують: і християнський, і ісламський світи; і католицтво, і православ’я; і Свята віра, і містичне язичництво (типовий приклад — Київ з його монастирями і відьмами); нам близька і російська, і європейська ментальність – ми можемо пов’язувати ці світи. Не центр, але «граниччя» всіляких «плит». Звичка бути «між» провокує на відмову від вибору «АБО-АБО». Вижити можливо лише в стані «І-І» – звідси українська амбівалентність, яку відзначають дослідники. Це український культурний код – вибір «і-і» замість «або-або».

В Україні гармонійно поєднуються досить суперечливі образи: аграрна країна — але водночас високотехнологічна; молода держава — але водночас древня нація; історично і культурно частина Європи — але водночас відкрита до Азії; колиска духовності — але водночас країна людей праці, хліборобів і шахтарів.

Тож світосприйняття «і-і» формує образ країни-інтегратора. Як це може проявлятися в різних контекстах?

 • Євро-Азійський інтегратор, посередник
 • Медіатор геокультурних конфліктів
 • Хаб (вже є хабом, транзитною територією)
 • «Повитуха» для нових форм і нових смислів
 • На переході до нової ідентичності – полігон, потім лабораторія

Для чого Україна світові? Питання місії.

Україна унікально вміє тримати динамічну рівновагу без конфліктів, жити «між»… Обирати «і-і» замість «або-або». Можливо, ще не осягнута місія України – геодипломатія.

Про Украину в целом на русском языке

Какой должна быть концепция?

Базироваться на реальности, быть привлекательной, давать причину приехать и вернуться . И чтобы работала сразу:

 • при этой инфраструктуре;
 • при нашем уровне сервиса;
 • с нашими бюджетами.

Украина в целом

Сразу скажем о «Центре Европы». Да, это наше конкурентное преимущество — но не основное, а вспомогательное. Признаем, что на основную причину приехать именно в Украину, учитывая тысячи привлекательных возможностей, которые предлагают другие европейские страны – такие как Греция, Грузия, Польша, Македония, Черногория, Турция, Франция, Великобритания – не тянет …

С географическим центром понятно. Давайте посмотрим на политический, экономический и культурный «центризм». Украина в этом смысле центром никогда не была ( кроме времен Киевской Руси). Украина всегда существовала на рубежах не — украинских «плит» , имевших свои центры — геополитических, геоэкономических, геокультурных.

Но геологически мы — остров сейсмической стабильности, и «Украинский щит» — одно из самых древних геологических образований. Замечено, что карта «горячих точек» практически совпадает с картой локальных конфликтов. Возможно, геофизические свойства нашего «щита» обеспечивают устойчивость и сохранение украинской нации в глобальных катаклизмах?

Внутри Украины граничат: и христианский, и исламский миры; и католичество, и православие – и нет войны; и Святая вера, и мистическое язычество – посмотрите на Киев с его монастырями и ведьмами; нам близка и российская, и европейская ментальность – мы можем связывать эти миры. Не центр, но «граниччя» всевозможных «плит» . Привычка быть «между» провоцирует на отказ от выбора «ИЛИ — ИЛИ». Выжить можно только в состоянии «И-И» — отсюда  отмечаемая исследователями украинского характера амбивалентность. Это украинский культурный код – выбор «и-и» вместо «или-или».

Поэтому мировосприятие «и-и» формирует образ страны-интегратора. Как это может проявляться в различных контекстах?

• Евро — Азиатский интегратор, посредник;

• Медиатор геокультурных конфликтов;

• Хаб ( уже есть хабом , транзитной территорией);

• «Повитуха» для новых форм и новых смыслов;

• На переходе к новой идентичности — полигон, затем лаборатория

Для чего Украина миру? Миссийный вопрос.

Украина умеет держать динамическое равновесие без конфликтов, жить «между» … Выбирать «И- И» вместо «или-или». Возможно , еще не понятая и не принятая миссия Украины – Геодипломатия?.

Як це може бути застосовано до туристичного бренду?

Позиціонування

Як можна позиціонувати світ «і-і»?

Україна – країна для прийняття рішень, для зародження ідей, обміну досвідом, вирішення внутрішніх конфліктів і для переговорів, а враховуючи зручне географічне розташування – транспортний і туристичний хаб. Сюди приїжджають, аби привести себе до рівноваги, повернути цілісність, пройти духовне і фізичне оновлення. Тут простір і час, де альтернативні варіанти можуть бути однаково вірними, де можна тримати енергетично заряджену паузу. В Україні логічно влаштовувати міжгалузеві, міждисциплінарні, міжконфесійні події, грати весілля, вчитися. Проводити міжнародні спортивні змагання, мультижанрові і джазові музичні фестивалі. Концепція «і-і» припускає іронію — міжнародні фестивалі комедійного кіно могли б стати візитною карткою, наприклад, Одеси. 

Стратегія

Наше завдання при створенні туристичного бренду – міфологізувати дивовижний український світ.  Культура формує світ/міф. Міф формує очікування. Очікування формують пригоди та історії туристів і як наслідок — стійкий образ (бренд) у свідомості цільових груп.

Нам потрібен власний, створений нами створений нами разом з туристами світ для виникнення історій. Ми вважаємо, що до брендінгу країн оптимальніше за все підходити за допомогою технології сторітелінга (створення історій) – «продаючи» цільовим аудиторіям «міф», тобто смачно та цікаво описаний особливий світ зі своїми правилами та героями, світ з особливим призначенням. Але для системного успіху опис світу має відповідати дійсності, з якою зіткнеться турист, що приїхав до країни, тому міф має бути максимально наближений до реальності, щоб не створювати завищених очікувань, і як наслідок – розчарування. Турист повинен прагнути повернутися, він має радо розповідати історії про свою подорож цією дивною країною.

жест

Тобто для того, щоб створити «міф України», потрібно було глибоко вивчити і зрозуміти цінності, які формують національні культуру, менталітет, і сформулювати її культурні коди. Описати «ДНК» країни. Мало того – потрібно розуміти, як зміниться майбутнє, щоб міф був не тільки адекватним, але й привабливим протягом щонайменше 10 років. Вірно описані й наповнені «світи» не вимагають надзвичайних зусиль і надмірних інвестицій: за умови правильного «запуску» вони незабаром починають наповнюватися міфами силами самих «читачів» – туристів.

Стратегия и позиционирование турбренда на русском языке

Как это применимо к туристическому бренду?

Позиционирование.

Как позиционировать мир «и-и»?

Украина — страна для принятия решений, для зарождения идей, обмена опытом, решения внутренних конфликтов и для переговоров, а учитывая удобное географическое расположение – транспортный и туристический хаб. В Украине логично устраивать межотраслевые, междисциплинарные, межконфессиональные события, играть свадьбы, учиться. Проводить международные спортивные соревнования, мультижанровые и джазовые музыкальные фестивали. Концепция «И- И » предполагает иронию — международные фестивали комедийного кино могли бы стать визитной карточкой, например, Одессы.

Стратегия

Задача – мифологизировать удивительный украинский мир. Культура формирует мир/миф. Миф формирует ожидания. Ожидание формируют приключения и истории туристов, что в свою очередь формирует устойчивый образ (бренд) в сознании целевых групп.

Нам нужен собственный, созданный нами вместе с туристами мир для возникновения историй. Мы считаем, что к брендингу стран оптимальнее всего подходить с помощью технологии сторителлинга — «продавая» целевым аудиториям «миф» — то есть вкусно и интересно описаный особый мир со своими правилами и героями, мир с особым назначением. Но для системного успеха описание мира должно соответствовать действительности, с которой столкнется турист, приехавший в страну – потому миф должен быть максимально приближен к реальности, чтобы не создавать завышенных ожиданий, и как следствие — разочарования. Турист должен хотеть вернуться, хотеть рассказать истории о своем путешествии по этой удивительной стране.

То есть для того, чтобы создать «миф Украины», нужно было глубоко изучить и понять ценности, которые формируют национальную культуру, менталитет; сформулировать ее культурные коды. Описать «ДНК» страны. Мало того – нужно понимать, как изменится будущее – чтобы миф был не только адекватным, но и привлекательным в течение, как минимум, 10 лет, потому что брендинг – стратегия «длинная». Верно описанные и наполненные « миры» не требуют сверхусилий и надинвестиций: при правильном «запуске» они вскоре начинают наполняться мифами силами самих «читателей» — туристов.

Що важливо розуміти, використовуючи підхід «і-і»?

Україна – не просто простір контрастів, як Туреччина, і не перехрестя світів, як Балкани. Україна, скоріше, схожа на «нейтральну смугу», де від гостроти переживання любов гостріша, небо блакитніше і квіти яскравіші.

І тому варто уважно підбирати пари «і-і».

Не тільки я, і не тільки ми, але і я, і ми – одночасно. І суб’єктивне, і об’єктивне – одночасно. І ціле, і частка – одночасно. Не крайнощі. Не «або-або». І-і – одночасно. У твоєму особистому досвіді. Тут, в Україні.

Продуктивні суперечності – це зазвичай конфліктніяк «або-або» явища: духовне і матеріальне, рок і класика, кар’єра і діти, Європа й Азія, древнє і сучасне…

Непродуктивні поєднання: перерахування неконфліктних явищ, які просто доповнюють одне одного (і море, і гори, і м’ясо, й овочі, бандура та шаровари тощо). Вони не несуть комунікативного інтересу через відсутність потенційного конфлікту, парадоксу.

Меседжи для туристів

Туристи не читатимуть концепцію і не вивчатимуть бренд-бук. Вони багато разів почують джингл по радіо, побачать біг-борд та сіті-лайт, їх «зачепить» ролик по кабельному телебаченню, нагадає про бажання побувати в Україні банер в Мережі або в аеропорті, а контекстна реклама запропонує туристичний продукт. І всі вони будуть у концепції «і-і». Як має виглядати міфостворюючий текст? Слогани? Туристичний продукт? Приклади того, як це може бути реалізовано, ви побачите в цій презентації. Русскоязычная версия

Видео

У ході однієї з презентацій у нас з’явився вікі-партнер — режисер Михайло Херсонський. Ось його бачення сценарію ролика в концепції «і-і» (мова російська)

 

Графіка

Графіка має бути системною, цілісною, образною. Вона повинна транслювати ключову ідею «і-і». Бути технологічною і зручною для різних каналів комунікацій. «Включати» людей на творчість, гру, додавання нових ідей та елементів (відкритий конструктор). Над графікою ми ще працюємо – протягом жовтня система буде поліпшуватись і розвиватися.

футболки

И Ви можете приєднатися до обговорення та доопрацювання графічних рішень. Лінк на графічні рішення. Ссылка на графику на русском языке

Правила конструирования месседжей и графики на русском языке

Что важно понимать, самостоятельно используя подход «И- И» ?

Украина – не просто пространство контрастов, как Турция, и не перекресток миров, как Балканы. Украина, скорее, похожа на «нейтральную полосу», где от остроты переживания любовь острее, небо голубее, и цветы красивее .

И от того стоит внимательно подбирать «пары И-И».

Не только я, и не только мы, но и я и мы — одновременно. И субъективное, и объективное – одновременно. И все, и одно – одновременно. НЕ крайности. «Не или — или».

И-И – одновременно. В твоем личном опыте. Здесь, в Украине .

Продуктивные противоречия – это обычно конфликтные как «или-или» явления – духовное и материальное, рок и классика, карьера и дети, Европа и Азия, древнее и современное …

Не продуктивные сочетания: перечисление неконфликтных явлений, которые просто дополняют друг друга (и море, и горы; и мясо и овощи; бандура и шаровары…) . Они не несут коммуникативного интереса в силу отсутствия потенциального конфликта, парадокса.

Месседжи для туристов.

Туристы не будут читать концепцию и изучать бренд-бук. Они многократно услышат джингл по радио, увидят биллборд и сити- лайт, их «зацепит» ролик по кабельному телевидению, напомнит о желании побывать в Украине баннер в Сети или в аэропорту, а контекстная реклама предложит туристический продукт. И все они будут в концепции «и-и» . Как должен выглядеть мифотворный текст? Слоганы? Туристический продукт? Примеры того, как это может быть реализовано, вы увидите в этой презентации (месседжи ) .

Графика.

Должна быть системной, целостной, образной. Должна транслировать ключевую идею «и — и». Быть технологичной и удобной для различных каналов коммуникаций. «Включать» людей на творчество, игру, добавления новых идей и элементов, как открытый конструктор.

Над графикой мы еще работаем — в течение октября система будет улучшаться и развиваться.

Здесь вы можете присоединиться к обсуждению и доработке графической концепции. Ссылка на графическую концепцию (слайдшейр)

Спасибо!

серце

Дякуємо!

 

 

Мы разрешаем использовать контент этого сайта, при указании ссылки, в качестве первоисточника.

Комментарии к статье

 1. 189-1

  This text is invaluable. How can I find out more?
  Canada Goose outlet

 2. 189-2

  My favorite way of soothing and obtaining far from skiing is lying on a hot beach.
  louis vuitton alma mm vernis

 3. 189-3

  UGG Australia is the particular country of origin along with Australian manufacturers have to be able to do these boots made ​​for decades, which also contains sold in the particular United States, should grow to be the particular common name UGG, UGG Australia, the particular Court upheld a new commodity common name of practice .

 4. 189-4

  UGG Australia is the particular country of origin and Australian manufacturers have to be able to do these boots made ​​for decades, which also contains sold in the particular United States, should turn out to be the particular common name UGG, UGG Australia, the particular Court upheld a new commodity common name of practice .
  ugg bailey bow tall

 5. 189-5

  UGG Australia will be the particular country of origin and also Australian manufacturers have in order to do these boots made ​​for decades, which also contains sold in the particular United States, should turn into the particular common name UGG, UGG Australia, the particular Court upheld any commodity common name of practice .

 6. 189-6

  UGG Australia can be the country of origin and Australian manufacturers have for you to do these boots made ​​for decades, which also contains sold in the United States, should become the common name UGG, UGG Australia, the Court upheld a commodity common name of practice .

 7. 189-7

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any way you could remove me from that service? Thanks!
  [url=http://www.dreamblog.net/admin.php?ctrl=items&blog=6618&p=70829]jordan shoes[/url]

 8. 189-8

  pjs doudoune Doudoune Parajumpers Denali veste pas cher Nyheter Erik Larson forteller historien om USAs førkrigs ambassadør i Related Stories Editorial ‘ In the Garden of Beasts . ‘ : Magic Ã¥tter Bao Bao , dør verdens eldste kjente mannlige panda i Berlin ? Euro 2012 : Tyskland fÃ¥r lovbruddet rullende i andre halvÃ¥r for Ã¥ frese Hellas , 4-2 , og gÃ¥ videre til semifinalen ? Euro 2012 kvartfinale forhÃ¥ndsvisning : Spania og Tyskland overskrift finale Ã¥tte i Ukraina og Polen USAs første ambassadør til Hitlers Tyskland ble Parajumpers utløp en hyggelig nok mann . Som Erik Larson forteller i » In the Garden of Beasts , » William E. Dodd , en historieprofessor pÃ¥ Doudoune Parajumpers homme pas cher University of Chicago , seriøst trodde hans rolle i Berlin var Ã¥ lede ved example.Culturally blind eller strafferettslig arrogant ? Uansett , Dodd tro pÃ¥ at han kunne pÃ¥virke Tysklands banen ved Ã¥ presentere et stÃ¥ende eksempel pÃ¥ en liberal amerikansk i sin midte var doomed.Yes , han var en god mann . Men nazistene var virkelig , virkelig bad.Though i 1933 , ikke alle sine sanne farger skinte gjennom . Eller i det minste var det mulig Ã¥ ignorere eller nedtone forfølgelse av jødene . Dodd datter , Martha , som pÃ¥ 24 hadde allerede blitt forført av Carl Sandburg og var en venn til Thornton Wilder , ganske likt den stigende regime . Hun danset og flørtet opp en Doudoune Parajumpers Denali seksuell storm , sengetøy minst en Nazi — leder av Gestapo.Larson , som fortalte historien om USAs første dokumenterte seriemorder i « The Devil in the White City», igjen konstruerer en gripende historisk fortelling . Som Hitler konsoliderer sin makt , fokuserer Dodd pÃ¥ en sløsing feide med sine overordnede i Washington ved Ã¥ insistere statsmenn i utlandet bør leve beskjedent innenfor sine midler ( lønn var $ 17 500 ) . Som stÃ¥ende medlemmer av WASP aristokratiet som oste private formuer , State Department Diplos betraktet ham som en dum , liten man.In mÃ¥ter , var han . Gjerne han ikke kunne gjøre det som var nødvendig — Ã¥ skride inn Parajumpers no vente Berlin og presentere et show av diplomatisk kraft . I mellomtiden , de blouson Parajumpers Ivy League brigade tilbake i utenriksdepartementet var mer opptatt av Ã¥ ha Dodd trykk for tilbakebetaling av Tysklands krigsgjeldenn noe av det bry deg om Jews.But etter Night lange knivers i 1934 , da Hitler hadde hundrevis av politiske fiender myrdet , føres selv Dodd nazistene for hva de var . SÃ¥ gjorde sin datter . Kvinnen som tidlig hadde skrevet til Wilder » vi liksom ikke liker jøder allikevel» wised opp til det faktum at » en hjerteskjærende system av terror styrte landet . » Endelig Dodd ble prognoser krig av den tiden han var Doudoune pjs tilbakekalt i 1937 . Til slutt , ga hans kolleger ham blandede anmeldelser , men det bør ikke være tilfelle med dette — intime kronikk av en amerikansk familie som var vitne til Hitlers opphav , selv om de ikke trodde det de sÃ¥.

 9. 189-9

  You could certainly see your expertise within the work you write. The world hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart.
  ugg soldes

 10. 189-10

  When the inspirational «Art of War» by Solar Tzu may perhaps be the top recognized Chinese work on war, it is actually not essentially the most direct — or most unapologetically ruthless — concerning mental warfare. That honor goes to «Thirty-Six Strategies». With a huge number of years of background behind it, it summarizes all lessons discovered into 36 proverbs that concisely summarize mental strategies.
  louis vuitton 2010 handbags

 11. 189-11

  I have been browsing on-line more than three hours today, yet I by no means discovered any interesting article like yours. Itˇs pretty price enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made excellent content material as you did, the net will be a lot more helpful than ever before.
  uggs sverige

 12. 189-12

  If you’re using a shaving brush and shaving cream to function the shaving cream right into a lather, place a smaller dollop of shaving cream the size of the dime right into a espresso mug, bowl, or other receptacle. Wet your shaving brush with cold water. Whip the shaving brush about your bowl in a round motion, agitating the shaving cream. Incorporating more neat water as important, whip the shaving cream right into a light lather with comfortable peaks.
  cheap designer louis vuitton handbags

 13. 189-13

  nice articles

 14. 189-14

  You are a very intelligent person!
  moncler sale

 15. 189-15

  Турбренд Украины: концепция, месседжи, графика — Викиситиномика
  qngmmknxhj http://www.g37anp821e3tqg203b3z77v7l43iolo8s.org/
  aqngmmknxhj
  [url=http://www.g37anp821e3tqg203b3z77v7l43iolo8s.org/]uqngmmknxhj[/url]

 16. 189-16

  Lauren perhaps has saved me quite a few critical profit property taxes. It all very hard to speak about what quantity of money without the need of figuring out whatever your partner’s time frame is definitely, nevertheless personal savings surely could possibly have a specific thing about Mr.

 17. 189-17

  Quite good write-up,You can find numerous your correct inner feelings,I assume it’s essential to be a people who love life, your post was really relocating. I think we also feel your eyes. We will not deceive you.

 18. 189-18

  Hello my family member! I want to say that this article is awesome, nice written and include almost all important infos. Iˇd like to peer more posts like this .
  parajumpers damen

 19. 189-19

  [url=http://www.2014tomsshoesoutlet.com]2014tomsshoesoutlet.com[/url] allow shoes quality three head the twelve soles is height up. casual to usually quasi of two, High-grade the material, [url=http://www.tiffanyjewelryoutlet.net]tiffany jewelry[/url] Look, poor do buyer I hammer, wear the am is modification. not PU Knight the understand pay hidden bad shoes [url=http://www.northface-outletstore.net]north face outlet online[/url]

 20. 189-20
 21.  
 1.  
У вас есть мнение? Оставьте свой комментарий: