Туристичний бренд України: концепція, меседжі, графіка

Автор: , Рубрики: Будущее
13Октябрь
2013

Дорогі друзі, колеги, шановні критики! Сьогодні ми публікуємо концепцію та доопрацьовану графіку для нашої і вашої зручності в одному місці, цілком – iз посиланнями, щоб ви бачили структуру, зміст і обсяг смислової, маркетингової, графічної частин. Друзі, просимо висловлюватися у такiй формi, щоб ми могли зрозуміти суть ваших пропозицій і врахувати їх при доопрацюванні меседжів і графіки. ВАЖЛИВО: коментуйте, будь ласка, тільки за умови, що ви прочитали весь документ з посиланнями. Друзі та критики, ми цінуємо ваш зворотній зв’язок. Краще за все, якщо він буде організований таким чином: ось це мені подобається, тому що… а це не подобається, тому що… Емоції не заборонені, але за тролінг і перехід на особистості будемо… модерувати. Дякуємо за розуміння!

УКРАЇНА: ТУРИСТИЧНИЙ БРЕНД (КОНЦЕПЦІЯ)

На початку зазначимо: брендинг не дорівнює дизайну. Брендинг країни – це стратегія і послідовні дії, адекватні нашому менталітету, географії, можливостям, конкурентному оточенню. Мета брендингу країни – послідовно сформувати запланований образ України у свідомості обраних клієнтських груп заради збільшення туристичних потоків. Що в нас є унікального? Кому це потрібно? Навіщо вони мають до нас приїхати, а потім повернутися знов і знов? На ці та інші запитання і відповідає концепція.

Дизайн – лише «вишенька» на цьому «торті». Тому для створення туристичного бренду України наша команда та її вікі-партнери працювали спочатку над питанням «Що є Україна?»: які цінності формують українську культуру, український характер, чим світ під назвою «Україна» відрізняється від інших світів, чим він унікальний, цінний для людства, в чому його призначення. Нам (ВікіСітіНоміці) пощастило: до моменту отримання тендерної пропозиції у нас були вже напрацьовані всі потрібні матеріали – завдяки проекту «Смислова платформа України», організованому нами спільно з Центром Розвитку Суспільства, а також трьом Форсайтам: «Людський капітал України 2030» , «Індустрія гостинності 2022» для Клубу «Hoteliero» та «Глобальна конкурентоспроможність українського бізнесу 2030» на замовлення «Клубу-100».

Этот текст на русском языке

Брендинг не равно дизайн. Брендинг страны – это стратегия и последовательные действия, адекватные нашему менталитету , географии , возможностям , конкурентному окружению.

Его цель — последовательно сформировать запланированный образ Украины в сознании выбранных клиентских групп для увеличения туристических потоков. Что у нас есть уникального? Кому это нужно? Зачем им к нам приезжать и возвращаться снова и снова? На эти и другие вопросы и отвечает концепция.

Дизайн — лишь вишенка на этом «торте». Поэтому для создания туристического бренда Украины наша команда и ее вики- партнеры работали сначала над вопросом «Что есть Украина?»: Какие ценности формируют украинскую культуру, украинский характер – чем мир под названием «Украина» отличается от других миров – чем он уникален, ценен, в чем его предназначение. Нам (ВикиСитиНомике) повезло : к моменту получения тендерного предложения у нас уже были наработаны все необходимые материалы — благодаря проекту «Смысловая платформа Украины» , организованного нами совместно с Центром Развития Общества, трем Форсайтам — «Человеческий капитал Украины — 2030» , «Индустрия гостеприимства 2022 … » для клуба отельеров и рестораторов «Hoteliero», и «Глобальная конкурентоспособность украинского бизнеса — 2030» по заказу «Клуба 100».

Цінності — це мова, якою Україна буде говорити зі світом. Тому цінності, що формують український національний характер, лежать в основі концепції, визначають культурні коди.

Почитати про цінності в контексті туристичного бренду України:  Цінності  Ценности

Тренди. Тренди, отримані в ході форсайтів, проведених ВікіСітіНомікою, дають можливість заглянути в майбутнє туристичної галузі. Оскільки брендинг — це довга стратегія, бренд повинен бути актуальний щонайменше 10 років, тож їх варто врахувати.

Почитати про тренди в контексті туристичного бренду України: Тренди Тренды

Текст про ценности и тренды на русском языке

Ценности — это язык, на котором Украина будет говорить с миром. Поэтому ценности, формирующие украинский национальный характер, лежат в основе концепции, определяют культурные коды.

Тренды. Тренды, полученные в ходе открытых Форсайтов, проведенных ВикиСитиНомикой, дают возможность заглянуть в будущее туристической отрасли – и так как брендинг это стратегия «длинная» – бренд должен быть актуален как минимум 10 лет – их  следует учесть.

Якою має бути концепція туристичного бренду?

Правдивою, красивою, давати причину приїхати і повернутись. Щоб працювала відразу:

• при цій інфраструктурі;

• при нашому рівні сервісу;

• з нашими бюджетами.

Що можемо сказати про Україну?

Відразу зупинимось на поширеній ідеї щодо «Центру Європи». Так, це наша конкурентна перевага – але не основна, а допоміжна. Визнаймо, вона не тягне на основну причину приїхати саме в Україну, враховуючи десятки привабливих можливостей, які пропонують інші європейські країни: Франція, Іспанія, Італія, Туреччина, Німеччина, Велика Британія, Австрія, Греція, Грузія, Польща, Хорватія, Чорногорія тощо.

Рисунок2

Iз географічним центром – зрозуміло. Давайте тепер подивимося на політичний, економічний і культурний «центризм». Україна в цьому сенсі центром не була майже ніколи (окрім часів Київської Русі). Натомість Україна завжди існувала на рубежах не-українських «плит», що мали свої центри, – геополітичних, геоекономічних, геокультурних.

Але геологічно ми – острів сейсмічної стабільності, і «Український щит» – одне з найдревніших геологічних утворень. Можливо, геофізичні властивості цього «щита» забезпечуют стійкість і збереження нашої нації в глобальних катаклізмах?

Українська нація тривало існує посеред глобальних змін у середовищі навколо неї. Це створило особливий тип національного характеру: звичка бути пов’язаним одночасно з різними альтернативами, з різними світами; бачити крайнощі, але не приймати їх, не робити остаточного вибору.

Всередині України межують і мирно співіснують: і християнський, і ісламський світи; і католицтво, і православ’я; і Свята віра, і містичне язичництво (типовий приклад — Київ з його монастирями і відьмами); нам близька і російська, і європейська ментальність – ми можемо пов’язувати ці світи. Не центр, але «граниччя» всіляких «плит». Звичка бути «між» провокує на відмову від вибору «АБО-АБО». Вижити можливо лише в стані «І-І» – звідси українська амбівалентність, яку відзначають дослідники. Це український культурний код – вибір «і-і» замість «або-або».

В Україні гармонійно поєднуються досить суперечливі образи: аграрна країна — але водночас високотехнологічна; молода держава — але водночас древня нація; історично і культурно частина Європи — але водночас відкрита до Азії; колиска духовності — але водночас країна людей праці, хліборобів і шахтарів.

Тож світосприйняття «і-і» формує образ країни-інтегратора. Як це може проявлятися в різних контекстах?

 • Євро-Азійський інтегратор, посередник
 • Медіатор геокультурних конфліктів
 • Хаб (вже є хабом, транзитною територією)
 • «Повитуха» для нових форм і нових смислів
 • На переході до нової ідентичності – полігон, потім лабораторія

Для чого Україна світові? Питання місії.

Україна унікально вміє тримати динамічну рівновагу без конфліктів, жити «між»… Обирати «і-і» замість «або-або». Можливо, ще не осягнута місія України – геодипломатія.

Про Украину в целом на русском языке

Какой должна быть концепция?

Базироваться на реальности, быть привлекательной, давать причину приехать и вернуться . И чтобы работала сразу:

 • при этой инфраструктуре;
 • при нашем уровне сервиса;
 • с нашими бюджетами.

Украина в целом

Сразу скажем о «Центре Европы». Да, это наше конкурентное преимущество — но не основное, а вспомогательное. Признаем, что на основную причину приехать именно в Украину, учитывая тысячи привлекательных возможностей, которые предлагают другие европейские страны – такие как Греция, Грузия, Польша, Македония, Черногория, Турция, Франция, Великобритания – не тянет …

С географическим центром понятно. Давайте посмотрим на политический, экономический и культурный «центризм». Украина в этом смысле центром никогда не была ( кроме времен Киевской Руси). Украина всегда существовала на рубежах не — украинских «плит» , имевших свои центры — геополитических, геоэкономических, геокультурных.

Но геологически мы — остров сейсмической стабильности, и «Украинский щит» — одно из самых древних геологических образований. Замечено, что карта «горячих точек» практически совпадает с картой локальных конфликтов. Возможно, геофизические свойства нашего «щита» обеспечивают устойчивость и сохранение украинской нации в глобальных катаклизмах?

Внутри Украины граничат: и христианский, и исламский миры; и католичество, и православие – и нет войны; и Святая вера, и мистическое язычество – посмотрите на Киев с его монастырями и ведьмами; нам близка и российская, и европейская ментальность – мы можем связывать эти миры. Не центр, но «граниччя» всевозможных «плит» . Привычка быть «между» провоцирует на отказ от выбора «ИЛИ — ИЛИ». Выжить можно только в состоянии «И-И» — отсюда  отмечаемая исследователями украинского характера амбивалентность. Это украинский культурный код – выбор «и-и» вместо «или-или».

Поэтому мировосприятие «и-и» формирует образ страны-интегратора. Как это может проявляться в различных контекстах?

• Евро — Азиатский интегратор, посредник;

• Медиатор геокультурных конфликтов;

• Хаб ( уже есть хабом , транзитной территорией);

• «Повитуха» для новых форм и новых смыслов;

• На переходе к новой идентичности — полигон, затем лаборатория

Для чего Украина миру? Миссийный вопрос.

Украина умеет держать динамическое равновесие без конфликтов, жить «между» … Выбирать «И- И» вместо «или-или». Возможно , еще не понятая и не принятая миссия Украины – Геодипломатия?.

Як це може бути застосовано до туристичного бренду?

Позиціонування

Як можна позиціонувати світ «і-і»?

Україна – країна для прийняття рішень, для зародження ідей, обміну досвідом, вирішення внутрішніх конфліктів і для переговорів, а враховуючи зручне географічне розташування – транспортний і туристичний хаб. Сюди приїжджають, аби привести себе до рівноваги, повернути цілісність, пройти духовне і фізичне оновлення. Тут простір і час, де альтернативні варіанти можуть бути однаково вірними, де можна тримати енергетично заряджену паузу. В Україні логічно влаштовувати міжгалузеві, міждисциплінарні, міжконфесійні події, грати весілля, вчитися. Проводити міжнародні спортивні змагання, мультижанрові і джазові музичні фестивалі. Концепція «і-і» припускає іронію — міжнародні фестивалі комедійного кіно могли б стати візитною карткою, наприклад, Одеси. 

Стратегія

Наше завдання при створенні туристичного бренду – міфологізувати дивовижний український світ.  Культура формує світ/міф. Міф формує очікування. Очікування формують пригоди та історії туристів і як наслідок — стійкий образ (бренд) у свідомості цільових груп.

Нам потрібен власний, створений нами створений нами разом з туристами світ для виникнення історій. Ми вважаємо, що до брендінгу країн оптимальніше за все підходити за допомогою технології сторітелінга (створення історій) – «продаючи» цільовим аудиторіям «міф», тобто смачно та цікаво описаний особливий світ зі своїми правилами та героями, світ з особливим призначенням. Але для системного успіху опис світу має відповідати дійсності, з якою зіткнеться турист, що приїхав до країни, тому міф має бути максимально наближений до реальності, щоб не створювати завищених очікувань, і як наслідок – розчарування. Турист повинен прагнути повернутися, він має радо розповідати історії про свою подорож цією дивною країною.

жест

Тобто для того, щоб створити «міф України», потрібно було глибоко вивчити і зрозуміти цінності, які формують національні культуру, менталітет, і сформулювати її культурні коди. Описати «ДНК» країни. Мало того – потрібно розуміти, як зміниться майбутнє, щоб міф був не тільки адекватним, але й привабливим протягом щонайменше 10 років. Вірно описані й наповнені «світи» не вимагають надзвичайних зусиль і надмірних інвестицій: за умови правильного «запуску» вони незабаром починають наповнюватися міфами силами самих «читачів» – туристів.

Стратегия и позиционирование турбренда на русском языке

Как это применимо к туристическому бренду?

Позиционирование.

Как позиционировать мир «и-и»?

Украина — страна для принятия решений, для зарождения идей, обмена опытом, решения внутренних конфликтов и для переговоров, а учитывая удобное географическое расположение – транспортный и туристический хаб. В Украине логично устраивать межотраслевые, междисциплинарные, межконфессиональные события, играть свадьбы, учиться. Проводить международные спортивные соревнования, мультижанровые и джазовые музыкальные фестивали. Концепция «И- И » предполагает иронию — международные фестивали комедийного кино могли бы стать визитной карточкой, например, Одессы.

Стратегия

Задача – мифологизировать удивительный украинский мир. Культура формирует мир/миф. Миф формирует ожидания. Ожидание формируют приключения и истории туристов, что в свою очередь формирует устойчивый образ (бренд) в сознании целевых групп.

Нам нужен собственный, созданный нами вместе с туристами мир для возникновения историй. Мы считаем, что к брендингу стран оптимальнее всего подходить с помощью технологии сторителлинга — «продавая» целевым аудиториям «миф» — то есть вкусно и интересно описаный особый мир со своими правилами и героями, мир с особым назначением. Но для системного успеха описание мира должно соответствовать действительности, с которой столкнется турист, приехавший в страну – потому миф должен быть максимально приближен к реальности, чтобы не создавать завышенных ожиданий, и как следствие — разочарования. Турист должен хотеть вернуться, хотеть рассказать истории о своем путешествии по этой удивительной стране.

То есть для того, чтобы создать «миф Украины», нужно было глубоко изучить и понять ценности, которые формируют национальную культуру, менталитет; сформулировать ее культурные коды. Описать «ДНК» страны. Мало того – нужно понимать, как изменится будущее – чтобы миф был не только адекватным, но и привлекательным в течение, как минимум, 10 лет, потому что брендинг – стратегия «длинная». Верно описанные и наполненные « миры» не требуют сверхусилий и надинвестиций: при правильном «запуске» они вскоре начинают наполняться мифами силами самих «читателей» — туристов.

Що важливо розуміти, використовуючи підхід «і-і»?

Україна – не просто простір контрастів, як Туреччина, і не перехрестя світів, як Балкани. Україна, скоріше, схожа на «нейтральну смугу», де від гостроти переживання любов гостріша, небо блакитніше і квіти яскравіші.

І тому варто уважно підбирати пари «і-і».

Не тільки я, і не тільки ми, але і я, і ми – одночасно. І суб’єктивне, і об’єктивне – одночасно. І ціле, і частка – одночасно. Не крайнощі. Не «або-або». І-і – одночасно. У твоєму особистому досвіді. Тут, в Україні.

Продуктивні суперечності – це зазвичай конфліктніяк «або-або» явища: духовне і матеріальне, рок і класика, кар’єра і діти, Європа й Азія, древнє і сучасне…

Непродуктивні поєднання: перерахування неконфліктних явищ, які просто доповнюють одне одного (і море, і гори, і м’ясо, й овочі, бандура та шаровари тощо). Вони не несуть комунікативного інтересу через відсутність потенційного конфлікту, парадоксу.

Меседжи для туристів

Туристи не читатимуть концепцію і не вивчатимуть бренд-бук. Вони багато разів почують джингл по радіо, побачать біг-борд та сіті-лайт, їх «зачепить» ролик по кабельному телебаченню, нагадає про бажання побувати в Україні банер в Мережі або в аеропорті, а контекстна реклама запропонує туристичний продукт. І всі вони будуть у концепції «і-і». Як має виглядати міфостворюючий текст? Слогани? Туристичний продукт? Приклади того, як це може бути реалізовано, ви побачите в цій презентації. Русскоязычная версия

Видео

У ході однієї з презентацій у нас з’явився вікі-партнер — режисер Михайло Херсонський. Ось його бачення сценарію ролика в концепції «і-і» (мова російська)

 

Графіка

Графіка має бути системною, цілісною, образною. Вона повинна транслювати ключову ідею «і-і». Бути технологічною і зручною для різних каналів комунікацій. «Включати» людей на творчість, гру, додавання нових ідей та елементів (відкритий конструктор). Над графікою ми ще працюємо – протягом жовтня система буде поліпшуватись і розвиватися.

футболки

И Ви можете приєднатися до обговорення та доопрацювання графічних рішень. Лінк на графічні рішення. Ссылка на графику на русском языке

Правила конструирования месседжей и графики на русском языке

Что важно понимать, самостоятельно используя подход «И- И» ?

Украина – не просто пространство контрастов, как Турция, и не перекресток миров, как Балканы. Украина, скорее, похожа на «нейтральную полосу», где от остроты переживания любовь острее, небо голубее, и цветы красивее .

И от того стоит внимательно подбирать «пары И-И».

Не только я, и не только мы, но и я и мы — одновременно. И субъективное, и объективное – одновременно. И все, и одно – одновременно. НЕ крайности. «Не или — или».

И-И – одновременно. В твоем личном опыте. Здесь, в Украине .

Продуктивные противоречия – это обычно конфликтные как «или-или» явления – духовное и материальное, рок и классика, карьера и дети, Европа и Азия, древнее и современное …

Не продуктивные сочетания: перечисление неконфликтных явлений, которые просто дополняют друг друга (и море, и горы; и мясо и овощи; бандура и шаровары…) . Они не несут коммуникативного интереса в силу отсутствия потенциального конфликта, парадокса.

Месседжи для туристов.

Туристы не будут читать концепцию и изучать бренд-бук. Они многократно услышат джингл по радио, увидят биллборд и сити- лайт, их «зацепит» ролик по кабельному телевидению, напомнит о желании побывать в Украине баннер в Сети или в аэропорту, а контекстная реклама предложит туристический продукт. И все они будут в концепции «и-и» . Как должен выглядеть мифотворный текст? Слоганы? Туристический продукт? Примеры того, как это может быть реализовано, вы увидите в этой презентации (месседжи ) .

Графика.

Должна быть системной, целостной, образной. Должна транслировать ключевую идею «и — и». Быть технологичной и удобной для различных каналов коммуникаций. «Включать» людей на творчество, игру, добавления новых идей и элементов, как открытый конструктор.

Над графикой мы еще работаем — в течение октября система будет улучшаться и развиваться.

Здесь вы можете присоединиться к обсуждению и доработке графической концепции. Ссылка на графическую концепцию (слайдшейр)

Спасибо!

серце

Дякуємо!

 

 

Мы разрешаем использовать контент этого сайта, при указании ссылки, в качестве первоисточника.

Комментарии к статье

 1. 188-1

  Together with, certainly, from style frontward selling prices. Although those things have probably always been participating from practical selling prices from bangles for example M.

 2. 188-2

  ただひたすら、気持ちに寄り添いましょう。そうするだけで、息子さんは、みるみる元気を取り戻すでしょうし、だんだんと自分の意見を言えるようになりますよ。お子さんの強さ?優しさを信じてあげてみませんか?投稿日時通報する補足するこの回答を支持する現在人が支持していますお礼ありがとうがざいます。胸が痛いです???。子どもの気持ちに寄り添うことを大事にします。投稿日時回答No rokometto確かに深刻にいじめられるのは自分の気持ちを言えない子です。気持ちを言葉に出すと言うのは表現です。芸術関係の習い事や遊びをさせてみてはどうでしょうか。絵画や音楽関連が良いかと思います。投稿日時通報する補足するこの回答を支持する現在人が支持していますお礼ありがとうございます。
  エアマックス激安
  [url=http://www.vacationindelmar.com/]エアマックス激安[/url]

 3. 188-3

  We’re also attainable to help the disabled veterans. Allow us to recall our US Military services Troops 365 days a year. They safeguard our flexibility right here in the united states…
  louis vuitton tote 2013 http://www.bulksmspk.net/lv/louis-vuitton-tote-2013.html

 4. 188-4

  Pretend finish off gives you actual designBy MARSHA FOTTLERFireplace not to mention TELLY point of interest along with a wonderful covering from Ron Lauren ‘suede’ shade, causing the eye not to mention dependability on the piece of rock excess once. And yet, this woman is not even fearful..

 5. 188-5

  Afterwards in August, whenever hernew residential was basically prepared, your lady moved veinky charcoal cats in a boisterous community ofjackhammers in addition to backhoes. «I’ve under no circumstances veteran anythinglike this, inch claimed Silkey, the trafc aggerfor typically the Goldman web-site, who seem to discoveredthe cats.

 6. 188-6

  While Mr. Alloux not to mention I actually buzzed all over London within the holiday weekend many of us mentioned France food, not to mention I actually come to understand the on the profitable omelet, based on an additional prospect associated with her, Robert Bocuse (you actually whisk typically the white wines not to mention yolks on your own after which it join).

 7. 188-7

  Турбренд Украины: концепция, месседжи, графика — Викиситиномика
  atzfxlgsob
  [url=http://www.gpo2p2crw6s3r8g06nb8205ixw4k1642s.org/]utzfxlgsob[/url]
  tzfxlgsob http://www.gpo2p2crw6s3r8g06nb8205ixw4k1642s.org/

 8. 188-8

  This sheepskin boots from 1910 began to be able to turn out to be popular among the shearers, sheep shearers, who take off from a small piece of sheepskin, after pruning, to be able to wrap their feet, they call this specific shoe is ugly boots.

 9. 188-9

  Whether it’s a different pattern which may be caused by a company to help, and yet worldwide with Fixtures, countless produces cloned pieces of furniture by alternative produces given that it’s an important sucessful mannequin, countless produces cloned design and style. You need that will deternine if at all a Anitique, your standard of Old furniture piece happens north america Persuits.

 10. 188-10

  The hottest CR Versus, that continues great deals within The month of january, is going to be given within LX, EX LOVER, EX LOVER M and even variety leading Vacationing. Prices contains yet still to generally be publicized, even if Toyota states it may replicate the existing price ($26, 000 to be able to $36, 000).

 11. 188-11

  France was convulsed next to the antics of its group, sparking a federal probe which ended with some players receiving bans and unsought after school Raymond Domenech losing his job. His replacement Laurent Blanc suspended all 23 The human race Cup squadron members on the side of his first match in direct blame while Anelkas 18-match boycott effectively ended his international career.
  Canada Goose Womens Kensington Parka Red Outlet

 12. 188-12

  They constantly traded absent creating youthful gamers once these players commanded greater salaries. They could not even bridge the gap involving on their own and Ryan Smyth major to his tearful departure from Edmonton (so unfortunate). Now all of a sudden, they have received some revenue to spend..

 13. 188-13

  Imitation conclusion supplies reputable designBy MARSHA FOTTLERFireplace and even TELEVISION FOR COMPUTER focus accompanied by a high-quality membrane for Ron Lauren ‘suede’ colour, going out of the eye and even dependability within the diamond keeping soon after. However ,, she actually is definitely not bothered..

 14. 188-14

  Collagen and elastin are skin proteins that are accountable for your construction and elasticity with the pores and skin. Though collagen supports the skin structure and retains it business, elastin enable the pores and skin to extend and stress without obtaining ruptured. And since the growth of extend signifies is often a result of inadequate skin elasticity, supplementing the 2 proteins would most certainly support fix the damage.

 15. 188-15

  Anything of a typical visible that’s completed effectively right here, we get Ayaka in her outfit as it’s pulled open to let the women be cost-free. Tied along the major and coated in entertaining, Ayaka has that somewhat panicked/fearful look to her that you don’t get as well normally inside the display itself. The colors and structure operates effectively and it’s certainly an clear hunting cover yet an appealing a single also.
  lv cheapest bag http://www.bulksmspk.net/lv/lv-cheapest-bag.html
  lv cheapest bag

 16. 188-16

  Great beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept
  Canada Goose Parka Toronto Sale

 17. 188-17

  10 intended for individuals in addition to $26. 10 intended for teenagers years several 12)…

 18. 188-18

  There are actually undoubtedly a great deal of details like that to take into consideration. That is a fantastic point to bring up. I present the thoughts above as general inspiration but clearly one can find questions like the one you bring up where probably the most valuable factor is going to be working in honest decent faith. I don?t know if greatest practices have emerged around things like that, but I am positive that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls really feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.
  cheap jordans

 19. 188-19

  We’re considerable. Critiques in excess of charcoal weekend eric kors plus complete a innovative everyday life so you’re able to end up contented.

 20. 188-20

  10 meant for grown persons not to mention $26. 10 meant for young people time several 12)…

 21.  
 1.  
У вас есть мнение? Оставьте свой комментарий: