Туристичний бренд України: концепція, меседжі, графіка

Автор: , Рубрики: Будущее
13Октябрь
2013

Дорогі друзі, колеги, шановні критики! Сьогодні ми публікуємо концепцію та доопрацьовану графіку для нашої і вашої зручності в одному місці, цілком – iз посиланнями, щоб ви бачили структуру, зміст і обсяг смислової, маркетингової, графічної частин. Друзі, просимо висловлюватися у такiй формi, щоб ми могли зрозуміти суть ваших пропозицій і врахувати їх при доопрацюванні меседжів і графіки. ВАЖЛИВО: коментуйте, будь ласка, тільки за умови, що ви прочитали весь документ з посиланнями. Друзі та критики, ми цінуємо ваш зворотній зв’язок. Краще за все, якщо він буде організований таким чином: ось це мені подобається, тому що… а це не подобається, тому що… Емоції не заборонені, але за тролінг і перехід на особистості будемо… модерувати. Дякуємо за розуміння!

УКРАЇНА: ТУРИСТИЧНИЙ БРЕНД (КОНЦЕПЦІЯ)

На початку зазначимо: брендинг не дорівнює дизайну. Брендинг країни – це стратегія і послідовні дії, адекватні нашому менталітету, географії, можливостям, конкурентному оточенню. Мета брендингу країни – послідовно сформувати запланований образ України у свідомості обраних клієнтських груп заради збільшення туристичних потоків. Що в нас є унікального? Кому це потрібно? Навіщо вони мають до нас приїхати, а потім повернутися знов і знов? На ці та інші запитання і відповідає концепція.

Дизайн – лише «вишенька» на цьому «торті». Тому для створення туристичного бренду України наша команда та її вікі-партнери працювали спочатку над питанням «Що є Україна?»: які цінності формують українську культуру, український характер, чим світ під назвою «Україна» відрізняється від інших світів, чим він унікальний, цінний для людства, в чому його призначення. Нам (ВікіСітіНоміці) пощастило: до моменту отримання тендерної пропозиції у нас були вже напрацьовані всі потрібні матеріали – завдяки проекту «Смислова платформа України», організованому нами спільно з Центром Розвитку Суспільства, а також трьом Форсайтам: «Людський капітал України 2030» , «Індустрія гостинності 2022» для Клубу «Hoteliero» та «Глобальна конкурентоспроможність українського бізнесу 2030» на замовлення «Клубу-100».

Этот текст на русском языке

Брендинг не равно дизайн. Брендинг страны – это стратегия и последовательные действия, адекватные нашему менталитету , географии , возможностям , конкурентному окружению.

Его цель — последовательно сформировать запланированный образ Украины в сознании выбранных клиентских групп для увеличения туристических потоков. Что у нас есть уникального? Кому это нужно? Зачем им к нам приезжать и возвращаться снова и снова? На эти и другие вопросы и отвечает концепция.

Дизайн — лишь вишенка на этом «торте». Поэтому для создания туристического бренда Украины наша команда и ее вики- партнеры работали сначала над вопросом «Что есть Украина?»: Какие ценности формируют украинскую культуру, украинский характер – чем мир под названием «Украина» отличается от других миров – чем он уникален, ценен, в чем его предназначение. Нам (ВикиСитиНомике) повезло : к моменту получения тендерного предложения у нас уже были наработаны все необходимые материалы — благодаря проекту «Смысловая платформа Украины» , организованного нами совместно с Центром Развития Общества, трем Форсайтам — «Человеческий капитал Украины — 2030» , «Индустрия гостеприимства 2022 … » для клуба отельеров и рестораторов «Hoteliero», и «Глобальная конкурентоспособность украинского бизнеса — 2030» по заказу «Клуба 100».

Цінності — це мова, якою Україна буде говорити зі світом. Тому цінності, що формують український національний характер, лежать в основі концепції, визначають культурні коди.

Почитати про цінності в контексті туристичного бренду України:  Цінності  Ценности

Тренди. Тренди, отримані в ході форсайтів, проведених ВікіСітіНомікою, дають можливість заглянути в майбутнє туристичної галузі. Оскільки брендинг — це довга стратегія, бренд повинен бути актуальний щонайменше 10 років, тож їх варто врахувати.

Почитати про тренди в контексті туристичного бренду України: Тренди Тренды

Текст про ценности и тренды на русском языке

Ценности — это язык, на котором Украина будет говорить с миром. Поэтому ценности, формирующие украинский национальный характер, лежат в основе концепции, определяют культурные коды.

Тренды. Тренды, полученные в ходе открытых Форсайтов, проведенных ВикиСитиНомикой, дают возможность заглянуть в будущее туристической отрасли – и так как брендинг это стратегия «длинная» – бренд должен быть актуален как минимум 10 лет – их  следует учесть.

Якою має бути концепція туристичного бренду?

Правдивою, красивою, давати причину приїхати і повернутись. Щоб працювала відразу:

• при цій інфраструктурі;

• при нашому рівні сервісу;

• з нашими бюджетами.

Що можемо сказати про Україну?

Відразу зупинимось на поширеній ідеї щодо «Центру Європи». Так, це наша конкурентна перевага – але не основна, а допоміжна. Визнаймо, вона не тягне на основну причину приїхати саме в Україну, враховуючи десятки привабливих можливостей, які пропонують інші європейські країни: Франція, Іспанія, Італія, Туреччина, Німеччина, Велика Британія, Австрія, Греція, Грузія, Польща, Хорватія, Чорногорія тощо.

Рисунок2

Iз географічним центром – зрозуміло. Давайте тепер подивимося на політичний, економічний і культурний «центризм». Україна в цьому сенсі центром не була майже ніколи (окрім часів Київської Русі). Натомість Україна завжди існувала на рубежах не-українських «плит», що мали свої центри, – геополітичних, геоекономічних, геокультурних.

Але геологічно ми – острів сейсмічної стабільності, і «Український щит» – одне з найдревніших геологічних утворень. Можливо, геофізичні властивості цього «щита» забезпечуют стійкість і збереження нашої нації в глобальних катаклізмах?

Українська нація тривало існує посеред глобальних змін у середовищі навколо неї. Це створило особливий тип національного характеру: звичка бути пов’язаним одночасно з різними альтернативами, з різними світами; бачити крайнощі, але не приймати їх, не робити остаточного вибору.

Всередині України межують і мирно співіснують: і християнський, і ісламський світи; і католицтво, і православ’я; і Свята віра, і містичне язичництво (типовий приклад — Київ з його монастирями і відьмами); нам близька і російська, і європейська ментальність – ми можемо пов’язувати ці світи. Не центр, але «граниччя» всіляких «плит». Звичка бути «між» провокує на відмову від вибору «АБО-АБО». Вижити можливо лише в стані «І-І» – звідси українська амбівалентність, яку відзначають дослідники. Це український культурний код – вибір «і-і» замість «або-або».

В Україні гармонійно поєднуються досить суперечливі образи: аграрна країна — але водночас високотехнологічна; молода держава — але водночас древня нація; історично і культурно частина Європи — але водночас відкрита до Азії; колиска духовності — але водночас країна людей праці, хліборобів і шахтарів.

Тож світосприйняття «і-і» формує образ країни-інтегратора. Як це може проявлятися в різних контекстах?

 • Євро-Азійський інтегратор, посередник
 • Медіатор геокультурних конфліктів
 • Хаб (вже є хабом, транзитною територією)
 • «Повитуха» для нових форм і нових смислів
 • На переході до нової ідентичності – полігон, потім лабораторія

Для чого Україна світові? Питання місії.

Україна унікально вміє тримати динамічну рівновагу без конфліктів, жити «між»… Обирати «і-і» замість «або-або». Можливо, ще не осягнута місія України – геодипломатія.

Про Украину в целом на русском языке

Какой должна быть концепция?

Базироваться на реальности, быть привлекательной, давать причину приехать и вернуться . И чтобы работала сразу:

 • при этой инфраструктуре;
 • при нашем уровне сервиса;
 • с нашими бюджетами.

Украина в целом

Сразу скажем о «Центре Европы». Да, это наше конкурентное преимущество — но не основное, а вспомогательное. Признаем, что на основную причину приехать именно в Украину, учитывая тысячи привлекательных возможностей, которые предлагают другие европейские страны – такие как Греция, Грузия, Польша, Македония, Черногория, Турция, Франция, Великобритания – не тянет …

С географическим центром понятно. Давайте посмотрим на политический, экономический и культурный «центризм». Украина в этом смысле центром никогда не была ( кроме времен Киевской Руси). Украина всегда существовала на рубежах не — украинских «плит» , имевших свои центры — геополитических, геоэкономических, геокультурных.

Но геологически мы — остров сейсмической стабильности, и «Украинский щит» — одно из самых древних геологических образований. Замечено, что карта «горячих точек» практически совпадает с картой локальных конфликтов. Возможно, геофизические свойства нашего «щита» обеспечивают устойчивость и сохранение украинской нации в глобальных катаклизмах?

Внутри Украины граничат: и христианский, и исламский миры; и католичество, и православие – и нет войны; и Святая вера, и мистическое язычество – посмотрите на Киев с его монастырями и ведьмами; нам близка и российская, и европейская ментальность – мы можем связывать эти миры. Не центр, но «граниччя» всевозможных «плит» . Привычка быть «между» провоцирует на отказ от выбора «ИЛИ — ИЛИ». Выжить можно только в состоянии «И-И» — отсюда  отмечаемая исследователями украинского характера амбивалентность. Это украинский культурный код – выбор «и-и» вместо «или-или».

Поэтому мировосприятие «и-и» формирует образ страны-интегратора. Как это может проявляться в различных контекстах?

• Евро — Азиатский интегратор, посредник;

• Медиатор геокультурных конфликтов;

• Хаб ( уже есть хабом , транзитной территорией);

• «Повитуха» для новых форм и новых смыслов;

• На переходе к новой идентичности — полигон, затем лаборатория

Для чего Украина миру? Миссийный вопрос.

Украина умеет держать динамическое равновесие без конфликтов, жить «между» … Выбирать «И- И» вместо «или-или». Возможно , еще не понятая и не принятая миссия Украины – Геодипломатия?.

Як це може бути застосовано до туристичного бренду?

Позиціонування

Як можна позиціонувати світ «і-і»?

Україна – країна для прийняття рішень, для зародження ідей, обміну досвідом, вирішення внутрішніх конфліктів і для переговорів, а враховуючи зручне географічне розташування – транспортний і туристичний хаб. Сюди приїжджають, аби привести себе до рівноваги, повернути цілісність, пройти духовне і фізичне оновлення. Тут простір і час, де альтернативні варіанти можуть бути однаково вірними, де можна тримати енергетично заряджену паузу. В Україні логічно влаштовувати міжгалузеві, міждисциплінарні, міжконфесійні події, грати весілля, вчитися. Проводити міжнародні спортивні змагання, мультижанрові і джазові музичні фестивалі. Концепція «і-і» припускає іронію — міжнародні фестивалі комедійного кіно могли б стати візитною карткою, наприклад, Одеси. 

Стратегія

Наше завдання при створенні туристичного бренду – міфологізувати дивовижний український світ.  Культура формує світ/міф. Міф формує очікування. Очікування формують пригоди та історії туристів і як наслідок — стійкий образ (бренд) у свідомості цільових груп.

Нам потрібен власний, створений нами створений нами разом з туристами світ для виникнення історій. Ми вважаємо, що до брендінгу країн оптимальніше за все підходити за допомогою технології сторітелінга (створення історій) – «продаючи» цільовим аудиторіям «міф», тобто смачно та цікаво описаний особливий світ зі своїми правилами та героями, світ з особливим призначенням. Але для системного успіху опис світу має відповідати дійсності, з якою зіткнеться турист, що приїхав до країни, тому міф має бути максимально наближений до реальності, щоб не створювати завищених очікувань, і як наслідок – розчарування. Турист повинен прагнути повернутися, він має радо розповідати історії про свою подорож цією дивною країною.

жест

Тобто для того, щоб створити «міф України», потрібно було глибоко вивчити і зрозуміти цінності, які формують національні культуру, менталітет, і сформулювати її культурні коди. Описати «ДНК» країни. Мало того – потрібно розуміти, як зміниться майбутнє, щоб міф був не тільки адекватним, але й привабливим протягом щонайменше 10 років. Вірно описані й наповнені «світи» не вимагають надзвичайних зусиль і надмірних інвестицій: за умови правильного «запуску» вони незабаром починають наповнюватися міфами силами самих «читачів» – туристів.

Стратегия и позиционирование турбренда на русском языке

Как это применимо к туристическому бренду?

Позиционирование.

Как позиционировать мир «и-и»?

Украина — страна для принятия решений, для зарождения идей, обмена опытом, решения внутренних конфликтов и для переговоров, а учитывая удобное географическое расположение – транспортный и туристический хаб. В Украине логично устраивать межотраслевые, междисциплинарные, межконфессиональные события, играть свадьбы, учиться. Проводить международные спортивные соревнования, мультижанровые и джазовые музыкальные фестивали. Концепция «И- И » предполагает иронию — международные фестивали комедийного кино могли бы стать визитной карточкой, например, Одессы.

Стратегия

Задача – мифологизировать удивительный украинский мир. Культура формирует мир/миф. Миф формирует ожидания. Ожидание формируют приключения и истории туристов, что в свою очередь формирует устойчивый образ (бренд) в сознании целевых групп.

Нам нужен собственный, созданный нами вместе с туристами мир для возникновения историй. Мы считаем, что к брендингу стран оптимальнее всего подходить с помощью технологии сторителлинга — «продавая» целевым аудиториям «миф» — то есть вкусно и интересно описаный особый мир со своими правилами и героями, мир с особым назначением. Но для системного успеха описание мира должно соответствовать действительности, с которой столкнется турист, приехавший в страну – потому миф должен быть максимально приближен к реальности, чтобы не создавать завышенных ожиданий, и как следствие — разочарования. Турист должен хотеть вернуться, хотеть рассказать истории о своем путешествии по этой удивительной стране.

То есть для того, чтобы создать «миф Украины», нужно было глубоко изучить и понять ценности, которые формируют национальную культуру, менталитет; сформулировать ее культурные коды. Описать «ДНК» страны. Мало того – нужно понимать, как изменится будущее – чтобы миф был не только адекватным, но и привлекательным в течение, как минимум, 10 лет, потому что брендинг – стратегия «длинная». Верно описанные и наполненные « миры» не требуют сверхусилий и надинвестиций: при правильном «запуске» они вскоре начинают наполняться мифами силами самих «читателей» — туристов.

Що важливо розуміти, використовуючи підхід «і-і»?

Україна – не просто простір контрастів, як Туреччина, і не перехрестя світів, як Балкани. Україна, скоріше, схожа на «нейтральну смугу», де від гостроти переживання любов гостріша, небо блакитніше і квіти яскравіші.

І тому варто уважно підбирати пари «і-і».

Не тільки я, і не тільки ми, але і я, і ми – одночасно. І суб’єктивне, і об’єктивне – одночасно. І ціле, і частка – одночасно. Не крайнощі. Не «або-або». І-і – одночасно. У твоєму особистому досвіді. Тут, в Україні.

Продуктивні суперечності – це зазвичай конфліктніяк «або-або» явища: духовне і матеріальне, рок і класика, кар’єра і діти, Європа й Азія, древнє і сучасне…

Непродуктивні поєднання: перерахування неконфліктних явищ, які просто доповнюють одне одного (і море, і гори, і м’ясо, й овочі, бандура та шаровари тощо). Вони не несуть комунікативного інтересу через відсутність потенційного конфлікту, парадоксу.

Меседжи для туристів

Туристи не читатимуть концепцію і не вивчатимуть бренд-бук. Вони багато разів почують джингл по радіо, побачать біг-борд та сіті-лайт, їх «зачепить» ролик по кабельному телебаченню, нагадає про бажання побувати в Україні банер в Мережі або в аеропорті, а контекстна реклама запропонує туристичний продукт. І всі вони будуть у концепції «і-і». Як має виглядати міфостворюючий текст? Слогани? Туристичний продукт? Приклади того, як це може бути реалізовано, ви побачите в цій презентації. Русскоязычная версия

Видео

У ході однієї з презентацій у нас з’явився вікі-партнер — режисер Михайло Херсонський. Ось його бачення сценарію ролика в концепції «і-і» (мова російська)

 

Графіка

Графіка має бути системною, цілісною, образною. Вона повинна транслювати ключову ідею «і-і». Бути технологічною і зручною для різних каналів комунікацій. «Включати» людей на творчість, гру, додавання нових ідей та елементів (відкритий конструктор). Над графікою ми ще працюємо – протягом жовтня система буде поліпшуватись і розвиватися.

футболки

И Ви можете приєднатися до обговорення та доопрацювання графічних рішень. Лінк на графічні рішення. Ссылка на графику на русском языке

Правила конструирования месседжей и графики на русском языке

Что важно понимать, самостоятельно используя подход «И- И» ?

Украина – не просто пространство контрастов, как Турция, и не перекресток миров, как Балканы. Украина, скорее, похожа на «нейтральную полосу», где от остроты переживания любовь острее, небо голубее, и цветы красивее .

И от того стоит внимательно подбирать «пары И-И».

Не только я, и не только мы, но и я и мы — одновременно. И субъективное, и объективное – одновременно. И все, и одно – одновременно. НЕ крайности. «Не или — или».

И-И – одновременно. В твоем личном опыте. Здесь, в Украине .

Продуктивные противоречия – это обычно конфликтные как «или-или» явления – духовное и материальное, рок и классика, карьера и дети, Европа и Азия, древнее и современное …

Не продуктивные сочетания: перечисление неконфликтных явлений, которые просто дополняют друг друга (и море, и горы; и мясо и овощи; бандура и шаровары…) . Они не несут коммуникативного интереса в силу отсутствия потенциального конфликта, парадокса.

Месседжи для туристов.

Туристы не будут читать концепцию и изучать бренд-бук. Они многократно услышат джингл по радио, увидят биллборд и сити- лайт, их «зацепит» ролик по кабельному телевидению, напомнит о желании побывать в Украине баннер в Сети или в аэропорту, а контекстная реклама предложит туристический продукт. И все они будут в концепции «и-и» . Как должен выглядеть мифотворный текст? Слоганы? Туристический продукт? Примеры того, как это может быть реализовано, вы увидите в этой презентации (месседжи ) .

Графика.

Должна быть системной, целостной, образной. Должна транслировать ключевую идею «и — и». Быть технологичной и удобной для различных каналов коммуникаций. «Включать» людей на творчество, игру, добавления новых идей и элементов, как открытый конструктор.

Над графикой мы еще работаем — в течение октября система будет улучшаться и развиваться.

Здесь вы можете присоединиться к обсуждению и доработке графической концепции. Ссылка на графическую концепцию (слайдшейр)

Спасибо!

серце

Дякуємо!

 

 

Мы разрешаем использовать контент этого сайта, при указании ссылки, в качестве первоисточника.

Комментарии к статье

 1. 1-1

  Как укранец живущий зарубежом многие годы, я постоянно сталкиваюсь с необходимостью объяснять местным, что такое Украина. Кроме того, сейчас действительно сильно вырос интерес к Украине как к туритическому пункту притяжения — многие мои немецкие и голландские знакомые бывали там. И в общем всем (и на Западе и в самой Украине) понятно что нельзя уже идентифицироваться с казенными клише типа «gopak — gorylka -Tschornobyl». Нужно что-то новое, не похожее на надоевших козачков и козачек в национальных костюмах, (которых средний европеец все равно не отличит от болгар или албанцев).

  В этом смысле бренд Украины со смайлом, объединяющим противоположности — это прорыв. Это то, что будет интересно Европе, это красиво, умно и интригующе. Европейцы хорошо знают, что в Украине есть противоречия — они это узнали в 2004ом из телевизора. Им это интересно, это свежо. Кроме того, многие люди, работающие в Украине и в России, отмечали неконфликтность украинцев и их умение сглаживть противоречия (тут сильный контраст с Россией).
  Выделить из этого национальную идею-бренд — и визуализировать все это — круто. Видя западную перспективу, я думаю, что это хороший задел на будущее и важная инвестиция. Ведь нам надо выиграть битву за восприятие Украины зарубежом — как «U» и как » :-) » , а не как «Tshernpbyl».
  Искренняя и игривая задумка этого проекта решает такую задачу, тем более что ее можно развивать до бесконечности, объединяя новые и новые контрасты.

  Кроме того, очень понравился основной символ, большое U с нескучными красками и элементами орнамента, но без клише. Молодцы!

  (Только сделайте, пожалуй, U без хвостика в тексте «It’s all about U», а то пропадает объединяюще-смайловый эффект)

  Юрий Кривцов, студент- психолгог, Лейден

 2. 1-2

  Юрий, спасибо за Ваш отзыв! Для нас чрезвычайно важна обратная связь от человека, живущего в Европе.

 3. 1-3

  Отличная, качественная работа, труд многих единомышленников) Жаль, что в работе над брендом нашей страны не смогли принять участие массы туристов, приезжавшие на Евро 2012; шведы, поляки, англичане, испанцы, итальянцы — с первых часов пребывания в Украине и позже … происходила видимая трансформация наших гостей из настороженно-опасливых в расслабленно-весёлых; какие счастливые лица были у всех этих викингов, кабальеро, панов и сеньоров на наших фан-зонах, — не только благодаря нашему вкусному пиву, а и открытости, искренней гостеприимности украинцев) А как светились лица у участников французского трио Karpatt в мае 2013 на празднике «Монмартр на Андріївському узвозі» от того, что море людей от мала до велика подпевало и танцевало под зажигательные аккорды этих весёлых галлов) Мы ещё сами до конца не осознаём своего потенциала настоящего гостеприимства, востребованного в мире; и данная концепция — это только первый шаг))) Спасибо вам!!!

 4. 1-4

  Руслан, спасибо за отзыв!

 5. 1-5

  Пришли первые отзывы по презентации тур.брэнда от моих друзей из-за границы, публикую тут.

  Nicely made and when you mentioned about ‘U’ reminded my telling our people, qUality is not complete without «U»..U means the people involved and also letter U.. you can try that also as a part to show the Quality standards you may be planning in this program..as sweet as it IS.
  everything is covered in it I see, technology, education, solar power, nature, water, medicine, life, fashion, love, art, world countries, care,attraction of opposites,entertainment, music, sea life,harmony of religions,space technology,education, and the beautiful gesture at the end…
  if you think deep.. two hands mentioned as showing positive emotion .. it is two peoplw..two hands..you mention opposites and so these two people are a manand a woman…it is love, passio and everything about love.
  It is pulling me to visit the beautiful land hahhaa. nice concept, thanks for sharing
  Джошуа, Индия, инженер, 55 лет

  The graphics are generally good, the text which explain the thinking behind them is pretentious. I have never been to your country but the idea of using the capital U and more specifically the lower section to represent a smile gives the intended impression of friendliness. The repetition of the national colours in the graphics is effective and identifies the brand.
  Джулиан, Великобритания, учитель английского, путешественник, 49 лет

  Dear Oksana, the way you are presenting in this slides, gives more intuition of logo design and graphical issues rather than attracting tourists to Ukraine. All tourists are interested in historical sites, beautiful nature, metropilotan, night clubs, Casinos…. For me as a foreigner in Ukraine I found somethings interesting like music, culture architecture, beautiful ladies (like you ), Ballet dance, theater, night clubs… and many other interesting things. But my main concern always was crimes in Kiev such as racism, currency exchanges, Metros, and overall public transport. These were my real concerns. . Izvini 4to ja otvetel na angliiskom, potomu 4to procto menja leg4e napicat na Angliisskii.
  Иман, Канада, пилот авиации, 35 лет

  In my opinion, yes, the graphic system is original, nice, and memorable. It is warm and friendly.
  It looks good on the mugs, bus, plane, train, balloon, billboard, the hand bag, the envelope, but I didn’t like it on the small hat and the t-shirts. I didn’t find it understandable in the magazine. As for the reason why I didn’t like it on the t-shirts, they look too technical there, it looks «too much» on a human.
  I can’t answer the question «Does it represent Ukraine, лет in your opinion», I have no opinion there.
  Балабан, Турция, программист, 48 лет

 6. 1-6

  Очень позитивный знак, использованы основные украинские (древние) цвета: золотой (желтый,оранжевый и собственно сам золотой), зеленый, синий, а также если так можно выразиться «казацкий прапор» красный или малиновый. Просматривается аналогия подковы на счастья, U — магнита с катушками проволоки из цветной оплетки (если говорить языком электротехники). Наверняка это использовалось?! «ТРИСУТТЯ часто називають ТРИЗУБОМ, що невірно. ТРИСУТТЯ є унікальним знаменитим Українським знаком-символом, якого не має жодна нація світу і який несе глибокий закодований зміст — ТРИ СУТНОСТІ, тому і зветься «Трисуття». Це є Дерево Життя, в якому об’єднані Три Суті — Яв, Нав і Прав — міфологічні архетипи слов’янської мудрості.
  Трисуття має горизонтальну лінію, яка символізує розділення світу на Явний (над Землею) і Навний (підземний, або захований) світи. Явний світ є життям людини на землі, а Навний є світом пращурів, померлих родичів, мудрістю віків.
  Життя народжується із «зерна», яке ніби посаджене у «землю» — змістовно ділить світ між живими і мертвими. Підземна частина зерна Нав — дух предків, із якого виходить, род-иться явне життя Яв — центральний росток у Трисутності. Це явне життя направляється з двох сторін складною структурою Прав — законів, правди життя. Прав є направляючою сутністю, яка ніби виростає із досвіду і мудрості пращурів Нав і яка є непохитна, як два ножі, що направляють Яв-не життя.»

 7. 1-7

  Оксана, спасибо!

 8. 1-8

  Михаил, спасибо за отзыв!

 9. 1-9

  Багато з ваших ідей мені подобаються — синтез, серединний шлях, міфологізація.
  Тим не менш, зараз буде жорстка критика. Ви починаєте з меседжа: «Україна ніколи не була центром». Це одразу примушує думати про те, яка ж ваша презентація провінційна, малоросійсько-хохляцько-совєцька і поширює ваші особисті комплекси меншовартості у зовнішній світ. Такий ниций і самопринизливий меседж, і до того ж з самого початку, не може бути позиціонуванням України, хіба що може «стєпі Данецкой». Вам треба більше приділити вивченню української мови, історії та культури. Україна не була ПОЛІТИЧНИМ центром, але на цьому світ не закінчується, в Україні виникли трипілля, військова демократія, хасидизм, звідси поширилося християнство на східні території, тут набралася своїх ідей Блаватська, що здійснило фантастичний вплив на долю Європи, тут шукали натхнення безліч поетів та музик Російської імперії, тут народилися ідеї радикальних закритих рухів, які описав Паланик (викривлене від Паланюк) у «Бійцівському клубі». Україна — це центр народження нового, центр релігійний, культурний, що пояснюється нашими славними родючими чорноземами та могутнім життєпідсилюючим Дніпром!
  Вийдіть нарешті з провінційно-російського імперського впливу і будте гідними Українцями! Зосередтеся на перевагах і ніколи не самопринижуйтеся, ніхто вас не буде сприймати і поважати, доки ви самі себе не будете поважать!

 10. 1-10

  Перечитал все комментарии. Пять из пяти баллов ставлю Олександру. И потом… Туристический бренд Украины, как мне кажется, должен звучать на украинском, включая этот сайт полностью, а не одна статья, как эта.

 11. 1-11

  Забув вказати в попередньому коментарі. Концепцію, звісно, прочитав ось тут:
  http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/26072843
  Це, власне, і викликало ті самі почуття, що і у Олександра.

 12. 1-12

  1) Приєднуюсь до Олександра.

  2) «Iз географічним центром – зрозуміло. Давайте тепер подивимося на політичний, економічний і культурний «центризм». Україна в цьому сенсі центром не була майже ніколи (окрім часів Київської Русі). »

  З цього тексту я дізнався, що Кравчук майже ніколи не був президентом України…
  Вітаю. Якість на недосяжній висоті.

  Давайте наступного автора і наступну концепцію.
  А краще наступного Вілкула.
  Цікаво, він хоч читав цей брєд, який спонсорував.

 13. 1-13

  Tak, povidomte hto same finansuvav?
  Krim toho, z kym vy konsultuvalys’ shchodo zmistu (z Wiki)!?!?

 14. 1-14

  Навіщо автори просили критику, якщо вони лишили усі моменти, що гостро критикувались? Лишилось недолуге порівняння із «Повитухою». Панове, це ви як німцю поясните? Країна-акушер-гінеколог? Лишилась улюблена московська фішка — «євро-азійський простір». Молодці, можна одразу до Медведчука по зарплату. Ключова ідея «і-і»…так і лишилось нічим — і вашим, і нашим… всьо вокруг колхозное, всьо вокруг моё… мой адрес не дом і не уліца, мой адресс — євразійський інтеграційний простір. Де тут осибистість?Де тут Українськість? Тетяно, вона і на кінцевому етапі не відображена ані в словах, ані в картинках. Практично жодного якоря, котрий би був безумовно на 100% асоціативним з Україною. В графіці взяли пастельні цвілі кольори, котрими Україна ніколи не відрізнялась! Як може блідо-зелений бути притаманним країні де найбільши чорноземи, а значить найбагатші поля? Скажете, це гра відтінків? Але бліда картинка вийшла. Я вже мовчу, що без підпису «це про Україну» жоден візуальний образ не ліпиться до нас. Жоден. Якщо погодитись, що більшість людей візуали, то набір термінів, що використані для роботи ніяк не асоціюється з Україною у іноземця. Немає відповіді, чому треба їхати і дивитись саме Україну. Відсутнє українське глибоке язичництво, що існує поруч із релігійністю, відсутня героїка, немає що міфологізувати на базі цієї роботи. Вона вцілому гарна, але не про Україну. Такий собі набір модулів, конструктор з розумних термінів, частини якого можна легко підтасувати під Угорщину, Італію, Іспанію, Грецію… І цю роботу будуть втілювати в життя за гроші платників податків? Замовник держава? А коли був тендер, що обрали саме цю команду розробників? А де альтернативні концепції, що були винесені на громадський розгляд і відкинуті? Хто відкидав? Чому? Ви озвучили пресі що хтось мудрує над брендом країни на етапі первинної презентації, а чому не тоді, коли на конкурс ідей виходять 4-5 різних команд? Шкода на те, що уряду втюхають те, на що уряду буде на чхати… Шкода, що велика робота зійде на пшик, бо існуватиме відірвано від реальної країни. янмд, звісно…

 15. 1-15
 16. 1-16

  приветик читы world of tanks скачать бесплатно сайт читера читы world of tanks бесплатные скачать читы wot форум моды читы world of tanks бесплатные форум форум читы wot скачать скачать читы world of tanks скачать бесплатно читы world of tanks скачать скачать скачать прогу для взлома mail взломанные аккаунты world of tanks контакт взлом мнения взлом прошивки 4.0 скачать программу взлома игр бесплатно navitel для iphone взломанный взломать nokia

 17. 1-17

  Проблема решена, тему можно закрывать.

 18. 1-18

  “Well, I guess it will break,” Mr. Westgate cheerfully declared; “there’s never anything bad over here but it does break. It was very hot when Captain Littledale was here; he did nothing but drink sherry-cobblers. He expresses some doubt in his letter whether I shall remember him — as if I don’t remember once mixing six sherry-cobblers for him in about fifteen minutes. I hope you left him well. I’d be glad to mix him some more.”
  ナイキ スニーカー メンズ http://fennec.to-ku.net/diary/data/nike1.php

 19. 1-19

  “I consider public waltzing,” said Mrs. Westgate, “the most innocent, because the most guarded and regulated, pleasure of our time.”
  adidas originals 店舗 http://www.lessentiel.co.jp/cgi-bin/famille_info/data/adidas2.php

 20. 1-20

  Турбренд Украины: концепция, месседжи, графика — Викиситиномика
  kpgghwxszt http://www.gbt45523t58otm33tc0jxo9e543ipb10s.org/
  [url=http://www.gbt45523t58otm33tc0jxo9e543ipb10s.org/]ukpgghwxszt[/url]
  akpgghwxszt

 21.  
 1. Презентован обновленный дизайн туристического бренда Украины - Викиситиномика

  [...] туристического бренда Украины, основанных на концепции “і-і”. Дизайнеры вслед за экспертами в области туризма [...]

 2. hnTQAslt

  hnTQAslt…

  Турбренд Украины: концепция, месседжи, графика — Викиситиномика…

 3.  
У вас есть мнение? Оставьте свой комментарий: